DLA FIRM

1. SELEKCJA PRACOWNIKÓW: podczas przyjmowania pracowników do firmy. Selekcja dokumentów, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, badania psychologiczne (np. dla kandydatów na wyższe stanowiska).

2. OCENA PRACOWNIKÓW: badanie wywiązywania się z obowiązków na danym stanowisku pracy, wiedzy i kwalifikacji, umiejętności organizacji pracy, jakości pracy, umiejętności podejmowania decyzji, samodzielności, badanie inicjatywy i kreatywności, komunikatywności, a także zdolności kierowniczych.

3. COACHING KADRY WYŻSZEGO SZCZEBLA: „Coach pracuje z klientami, aby dzięki ukierunkowanemu szkoleniu szybko, znacząco i trwale poprawili swoją efektywność w życiu osobistym i zawodowym. Jedynym celem coacha jest praca nad tym, aby klient rozwinął cały swój potencjał-tak, jak go sam zdefiniuje" - J. Rogers. Celem coachingu jest zmiana i działanie.

4. SZKOLENIA DLA KOBIET BIZNESU: wzmacnianie poczucia własnej wartości (zmiana sposobu myślenia o sobie, tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie), dbanie o siebie, o własne zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez aktywność fizyczną, stosowanie reguł prawidłowego odżywiania, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, zastosowanie elementów jogi. Ćwiczenie sposobów radzenia sobie z kłopotami dnia codziennego, ze stereotypami i uprzedzeniami.